Thương vụ FE Credit đã được VPBank chốt?

ĐHĐCĐ VPBank dự kiến chấp thuận uỷ quyền cho HĐQT thông qua phương án bán vốn đầu tư tại các công ty con như tỷ lệ bán, giá mua bán phần vốn góp, đối tác mua bán.

VPBank hiện có hai công ty con 100% vốn là Công ty TNHH Quản lý Tài sản (VPB AMC) có vốn 115 tỷ đồng và Công ty Tài chính TNHH MTV (FE Credit) có vốn 7.328 tỷ đồng. Trong số 2 đơn vị này, thông tin VPBank sẽ bán cổ phần lớn trong FE Credit đã xuất hiện cách đây một năm.

Báo cáo về VPBank của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI vào tháng 12/2020 đã đề cập việc ban lãnh đạo VPBank dự kiến IPO FE Credit trong năm 2021. Ngân hàng đã đàm phán lại với một đối tác quan trọng và hy vọng có thể đạt kết quả đồng thời kỳ vọng định giá FE Credit ở mức trên 3 lần giá trị sổ sách.​

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 5/2020, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank cho biết, nếu bán 49% FE Credit thì sẽ giúp ngân hàng nhận được sự hợp tác về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản trị điều hành…để cùng kinh doanh đem lại hiệu quả cao hơn, lại có nguồn vốn lớn để tăng quy mô, đẩy mạnh cho vay bán lẻ và SME – những mảng lõi của ngân hàng mẹ.

Theo SSI Research, việc bán 49% vốn tại FE Credit sẽ mang về khoản lãi sau thuế 21.000 tỷ đồng. Số tiền này không được ghi nhận như một khoản thu nhập trong kết quả kinh doanh những sẽ làm gia tăng nguồn vốn tự có và giảm chi phí vốn bình quân cho VPBank.

Nếu như khả năng kiểm soát của VPBank đối với FE Credit vẫn được duy trì (nắm giữ từ 51% cổ phần), lãi từ việc bán vốn nêu trên sẽ không được ghi nhận như một khoản thu nhập trên Báo cáo kết quả kinh doanh, mà sẽ được ghi nhận trực tiếp vào khoản mục lợi nhuận giữ lại trên Bảng cân đối kế toán.

Tổng dư nợ tín dụng tăng 8,9% lên mức 66.000 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 37% là dư nợ tín dụng của các khách hàng mới. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 6% thời điểm cuối năm trước lên mức 6,6%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 15,9% lên 19,1%.

Chi phí hoạt động ở mức 5.038 tỷ đồng, giảm 11,5%. Tương đương, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ mức 31,3% xuống 28,9%. Về các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROAE) giảm từ mức 34,3% của năm 2019 xuống 23,4%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản trung bình (ROAA) giảm từ 5,5% xuống 4,1%.

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/thuong-vu-fe-credit-da-duoc-vpbank-chot-d227826.html