Browsing: Metro số 1

Đến nay, dự án metro số 1 đã hoàn thành khối lượng công việc đạt 74,95%, dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành được 85% kế hoạch. Đối với tuyến metro số 2, các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường 577/602 trường hợp (đạt 95,8%), trong đó, quận 1, quận 12, quận Tân Phú đạt 100%.