Browsing: Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà

Nói về đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng, đồ án quy hoạch lần này sẽ tạo ra làn sóng đầu tư phát triển mới cho TP. Đà Nẵng.