Ngân hàng sẽ cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của người nộp thuế.

Ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Theo Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5/12 tới, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Cụ thể, theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế, ngân hàng sẽ cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của người nộp thuế. Việc này nhằm phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định.

Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin.

Ngoài ra, ngân hàng cũng phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước.

Theo đó, sau khi xác định nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch của người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán cho tài khoản giao dịch của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Trường hợp cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài có thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức ngân hàng, trung gian thanh toán không thể khấu trừ, nộp thay, các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài gửi về Tổng cục Thuế hàng tháng.

Hàng tháng, ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán có trách nhiệm kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định 126 cũng quy định, các ngân hàng cũng phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam kinh doanh thương mại điện tử, trên các nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước.

Theo đó, sau khi xác định nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/12 sắp tới.

Nhật Hạ
( Tổng Hợp)
Nguồn: http://phunumoi.net.vn/ngan-hang-se-cung-cap-cac-thong-tin-nhu-giao-dich-qua-tai-khoan-so-du-so-lieu-giao-dich-cua-nguoi-nop-thue-d216363.html