Eximbank tiếp tục “lục đục” trước đại hội

ĐHĐCĐ bất thường được Eximbank triệu tập dù ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 chưa diễn ra cho thấy “lục đục” nội bộ tại ngân hàng này vẫn gay gắt.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngay cả khi 2 cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 và 2021 chưa diễn ra. Theo thông báo, Eximbank (Mã CK: EIB) sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dư cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 14/5. Thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau. Nội dung họp sẽ theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Năm 2020 và 2019, Eximbank nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ nhưng đều bất thành và tiếp tục kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 vào ngày 26/4 tới. Một ngày sau đó (27/4), ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức. Do nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành, năm nay, HĐQT ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ. Theo đó, tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 65% như trước.

Nhiều lần đại hội cổ đông Eximbank đã hủy bỏ năm 2020 vì những lý do khách nhau nhưng chủ yếu do số lượng tham dự không đủ

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định cũng sẽ giảm còn 50% thay vì mức 65% như trước.

Tại ĐHĐCĐ năm 2020-2021, HĐQT Eximbank dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng (nội dung nào thông qua ở ĐHĐCĐ năm 2020 thì sẽ không xem xét ở ĐHĐCĐ năm 2021). Các tờ trình bao gồm: tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận từ năm 2018 đến nay; tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021;  tờ trình kinh phí hoạt động và thu lao của BKS năm 2019, 2020, 2021; tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo danh sách đã được NHNN chấp thuận.

 

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/eximbank-tiep-tuc-luc-duc-truoc-dai-hoi-d227958.html